top of page

 Algemene Leden Vergadering 2023

Maandag 6 maart 2023 werd onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren maar liefst 41 leden aanwezig. Hier in vogelvlucht een aantal onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

Terugblik 2022
Uitreiking cheque € 5.000,00 door de Rabobank i.v.m. de nieuwe LED-verlichting tijdens het brunchtoernooi 2022


Meet- and Play: niet leden kunnen overdag de banen huren. Reserveren gaat via de site: meetandplay.nl. Reserveringen zijn te zien in de KNLTB club-app en betaling wordt direct bij reserveren geregeld.


Werkgroep verbouwing heeft een rapport aangeboden aan het bestuur.

Vooruitblik 2023
Verbouwing van de kantine zal in gang worden gezet. Er wordt een werkgroep geformeerd en middels nieuwsberichten zullen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wij hopen door zelfwerkzaamheid op de kosten te kunnen besparen. Patrick gaf een duidelijke uiteenzetting van de geprognotiseerde kosten van de verbouwing en de financieringswijze. Het aangaan van een lening en overeenkomst met diverse aannemers om de verbouwing te kunnen financieren werd door de leden van de ALV goedgekeurd.

Waar staat TC Kardoes over 10 jaar? Het ledenbestand van onze vereniging bestaat voor 62 % uit 50-plussers, 28,5 % 30-50 jarigen en 9,5 % 18-30 jarigen. Neem daarnaast dat het moeilijk is jeugd te werven en vast te houden, dan mogen wij ons zeker afvragen waar staan we over 10 jaar.

Wij denken dat padel zal bijdragen aan het bestaansrecht en verlevendiging van onze vereniging. Vanwege de verbouwing hebben wij niet genoeg financiële middelen om padel te kunnen opstarten. Een akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat wij aan de geluidsnormen voldoen. Wij gaan wel alvast de nodige stappen zetten om t.z.t. padelbanen te kunnen realiseren. Er zal o.a. een enquete onder leden en niet leden over padel gehouden worden. Verder zullen wij ons verdiepen in de kosten, locatie en financieringsmogelijkheden op termijn.

 

We gaan een vervolg doen op ons ledentevredenheidsonderzoek van 2018. Hebben we geluisterd naar de aanbevelingen en opmerkingen in 2018? In het ledentevredenheidsonderzoek van 2018 kwam naar voren dat er afstand ervaren wordt richting het bestuur. Wij willen ons als bestuur open opstellen en willen dan ook benadrukken: Kom met ideeën, problemen/klachten bij ons. Wij proberen dit dan samen op te lossen of te realiseren.

Verder op de planning: bezoek Burgemeester Cia Kroon op zondag 26 maart tijdens ons Brunchtoernooi, op 29 oktober zal ons complex fungeren als start- en eindpunt van de jaarlijkse "Helle"-toertocht georganiseerd door de Wielerclub en de Vrijwilligersavond is gepland op zaterdag 4 november 2023.

Statutenwijziging
Doordat niet de de benodigde 2/3 van de leden aanwezig was, konden de concept statuten niet goedgekeurd worden. Hiervoor is een 2e ALV uitgeschreven op maandag 20 maart 19.30 uur in de kantine. -> Dit heef inmiddels plaatsgevonden. Er waren 4 leden aanwezig en de statutenwijziging is goedgekeurd. De notaris zal nu de akte passeren en deze zullen wij aan de KNLTB toesturen.

Financiën
Patrick gaf een duidelijke uiteenzetting van onze financiële positie. Die ziet er op zich prima uit, maar door gestegen lasten wordt het lastiger om dat zo te houden. Een contributieverhoging is derhalve noodzakelijk. Het voorstel tot een verhoging van de contributie naar € 140,00 werd door de ALV goedgekeurd. De contributie voor de jeugd blijft gelijk.

Verkiezing bestuursleden
Secretaris Matthijs Willemstein is aftredend en niet herkiesbaar. We hebben helaas nog geen nieuwe secretaris kunnen vinden. Mocht je belangstelling hebben neem contact op met één van de bestuursleden.


Annelies Brouwer was vorig jaar al aftredend als voorzitter BC en heeft dat met 1 jaar verlengd. Zij treedt nu af. Er zijn meerdere BC leden gestopt en de BC is dringend op zoek naar 2 nieuwe leden. Ook de TC is op zoek naar 2 nieuwe leden.


Herman Loohuis stopt als groundsman. De aftredende bestuursleden/commissieleden zijn hartelijk bedankt voor hun inzet.


We zijn er wel in geslaagd 2 vacatures op te vullen:
Eva Haarman verzorgt sinds dit seizoen de ledenadministratie.
Ellen Olde Riekerink heeft aangegeven de website te willen bijhouden.

Jubilarissen
Na de presentatie van de diverse commissies was het tijd voor de jubilarissen. Maarten Nijhuis is 25 jaar lid en was aanwezig. Hij ontving een mooie bos bloemen.

Lid van Verdienste
Met ingang van 2023 heeft het bestuur besloten leden die zich voor een langere periode belangeloos voor de vereniging hebben ingezet in aanmerking te laten komen voor de titel Lid van Verdienste. Wij willen graag meer aandacht aan deze, vaak onzichtbare, leden schenken.
Lid van Verdienste 2023 is Annelies Brouwer. Zij heeft van 2011 t/m 2022 de BC versterkt. Eerst als lid, daarna als voorzitter en uit dien hoofde lid van het bestuur. Wat ze allemaal gedaan heeft is teveel om hier op te noemen, maar haar enorme betrokkenheid en positiviteit zal niemand onbekend voorkomen. En Annelies was er ook als anderen het lieten afweten. Ook nu ze gestopt is als voorzitter en lid van de BC heeft ze al aangegeven dat er altijd een beroep op haar gedaan kan worden. Uit handen van onze voorzitter Anita Scholten, ontving Annelies het kleinood behorend bij Lid van Verdienste. Deze mooie onderscheiding is gemaakt door onze eigen glasmeester Cor Perik. Wij willen Annelies nogmaals feliciteren, het is echt verdiend!

bottom of page