Lidmaatschap

Tarieven

Junioren lidmaatschap

  • Juniorleden zijn leden die in een kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereiken. De contributie voor junioren t/m 17 jaar bedraagt € 55,- per seizoen.

  • Nieuwe leden betalen éénmalig € 10,00 inschrijfgeld.

Senioren Lidmaatschap

  • De contributie voor senioren bedraagt € 120,- per seizoen. Dit geldt ook voor leden die in enig kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken.

  • Nieuwe seniorleden betalen éénmalig € 20,- inschrijfgeld.

Opzeggen Lidmaatschap
 

Het opzeggen van het lidmaatschap is vastgelegd in onze statuten. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Dus uiterlijk 30 november van enig kalenderjaar.
 

Statuten Artikel 6.2 : Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Statuten Artikel 6.7 : Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar (=verenigingsjaar) eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Statuten Artikel 12.1: Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.