Huishoudelijk reglement TC Kardoes

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1:

 • De leden dienen zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur enlof Technische Commissie.

Artikel 2:

 • De leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie via een automatische machtiging te voldoen.
 • De leden zijn verplicht veranderingen van adres en (bank)rekeningnummer onmiddellijk aan de ledenadministratie door te geven.

Artikel 2a:

 • De contributie wordt ieder jaar in januari en in juni geïnd.

Artikel 3:

 • De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (uitgezonderd bestuurs‑ en commissievergaderingen) aanwezig te zijn.

Artikel 4:

 • Alle seniorleden worden geacht zich, gedurende 2 dagdelen per jaar, in te zetten voor door het bestuur aangedragen werkzaamheden t.b.v. de club.

 

Vergaderingen

Artikel 5:

 • Bestuurs‑vergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
 • De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 6:

 • Een bestuurs‑vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproep aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen vóór de datum van de vergadering.
 • Tot het bijeenroepen van een bestuurs‑vergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek niet binnen 14 dagen gevolg wordt gegeven en de bestuurs‑vergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping van het bestuur bevoegd.

Artikel 7:

 • Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of tien seniorleden, ereleden of leden van verdienste.
 • Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft overtuigd dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden.
 • Kandidaatstelling door de leden geschiedt door uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereid‑verklaring van de gestelde kandidaat, bij de secretaris in te leveren.

Artikel 8:

 • Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering ‑ niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering ‑ is ongeldig, met inachtneming van artikel 17, lid 9 en lid 10 van de statuten.
 • Als uitzondering op deze regel geldt een besluit of benoeming ‑ gebaseerd op tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen daaronder niet begrepen) ‑ naar aanleiding van een voorstel, dat naar oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 9:

 • De agenda van de algemene vergadering bevat ‑ behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten ‑ elk voorstel, dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocatie door tenminste (vijf) tien leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de ‑ tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 10:

 • Alle op de vergaderagenda voorkomende punten worden in die vergadering behandeld.
 • Bij ieder punt wordt tevens behandeld elk ‑ mondeling door een lid, tijdens de vergadering gedaan ‑voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ‑ in geval van een algemene ledenvergadering ‑ ondersteund door tenminste vier andere leden.

 

Bestuur

Artikel 11:

 • De op statutaire wijze tot verenigings‑bestuurder benoemde is verplicht het  bestuurslidmaatschap te aanvaarden: hij kan echter te allen tijde aftreden.
 • Ieder bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuurs‑vergaderingen, waarin hij het woord mag voeren en zijn stem mag uitbrengen.
 • Ieder bestuurslid heeft één stem.
 • Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.
 • Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij zoveel mogelijk de volgorde van toetreding wordt aangehouden.
 • Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
 • De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende, geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
 • Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

 

Artikel 12:

 • Bij afwezigheid van de voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer bestuursleden.
 • Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. Ingeval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden, als tijdelijk bestuur.

Artikel 13:

 • Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 14:

 • Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c der statuten wordt gelijkgesteld aan het totale contributiebedrag van het voorgaande jaar.

 

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 15:

 • Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
 1. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en bestuurs‑vergaderingen;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan één jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
 • Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt, mits het lid aantoont belang, niet zijnde een commercieel belang, bij de inzage te hebben en de inzage niet in strijd is met het verenigingsbelang. Indien door het bestuur inzage wordt geweigerd, staat beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering. leder lid heeft echter te allen tijde recht op inzage van de administratie omtrent gegevens die hem/haar zelf betreffen.

 

Commissies

Artikel 16:

 • De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissies.
 • Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
 • Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
 • De commissies ‑ met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten ‑kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 17:

 • De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
 • Dit plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 18:

 • Met toestemming van de algemene vergadering worden er commissies benoemd, bij vooekeur bestaand uit een oneven aantal leden.
 • De voorzitter van de betreffende commissies worden geacht zitting te nemen in het bestuur of zich door een permanente vertegenwoordiger in het bestuur te laten vertegenwoordigen.

Artikel 19:

De werkzaamheden van de commissies zullen ondermeer bestaan uit:

 1. het bezoeken van de voor de commissie noodzakelijke vergaderingen (te denken valt hierbij aan de KNLTB, de gemeente Losser enz.);
 2. het volgen van cursussen noodzakelijk voor het goed functioneren van de commissie
 3. het volgens van de wettelijk verplichte cursussen en het behalen cq verkrijgen van de noodzakelijke diploma’s en certifiucaten;
 4. alle overige werkzaamheden, die met het bestuur zullen worden overeengekomen.

 

Besluitvorming

Artikel 20:

 • Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen: in het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
 • Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 21:

 • Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco brieijes buiten beschouwing.
 • Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 22:

 • In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
 • Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten enlof Huishoudelijk Reglement is bepaald.

Artikel 23:

 • Een lid mag per keer één niet-lid introduceren. Hiertoe dient door het lid een introducékaart te worden afgehaald bij een van de in het geldende jaarboek en op de website vermelde adressen.
 • Aan de introductie zijn kosten verbonden, die worden voldaan aan de vermelde personen.
 •  Voor de introducé gelden de geldende regels van het baanreglement.

 

Aanmeldingsformulier

Artikel 24:

 • De leden zijn verplicht (e-)adresveranderingen en overige relevante veranderingen, van belang voor de contacten met de vereniging, door te geven aan de ledenadministratie.

 

Slotbepalingen

Artikel 25:

 • Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

 

Rookbeleid

Artikel 26:

 • De vereniging conformeert zich aan alle wet- en regelgeving in het kader van rookbeleid.
 • Roken in de kantine is niet toegestaan. Rokers kunnen dit doen onder de luifel.

 

Nieuw Artikel 27:

In het geval het beschrevene zoals neergelegd in dit huishoudelijk reglement strijdig is met de statuten van de vereniging TC Kardoes prevaleren de statuten.